DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Řád plemenné knihy

ZÁKLADNÍ ASPEKTY ŘÁDU PK


1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen PK) je zákon č. 154/2000 Sb.o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MZe ČR č. 448/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MZe ČR č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, veterinární zákon č. 166/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Dále jsou závazné následující předpisy: Chovný cíl, Šlechtitelský program, Řád plemenné knihy a Zkušební řád populace plemene lipických koní a dále Finanční řád chovatelů a majitelů lipických koní.
 
 
2. Účel plemenné knihy a jeho naplňování
a) Účelem PK je zabezpečovat cílevědomé a soustavné zdokonalování genetické úrovně chované populace plemene lipických koní.
b) Pro naplnění tohoto úkolu organizace, která je nositelem PK, sama anebo v součinnosti s jinými organizacemi:
- stanoví chovný cíl, standard plemene a zpracuje šlechtitelský program
- usměrňuje a hodnotí vývoj šlechtění plemene
- registruje chovy, plemenná zvířata a jejich potomstvo v PK
- registruje a potvrzuje původ a plemennou hodnotu zvířat
- stanoví parametry pro výběr plemenných zvířat vybraných k reprodukci populace a podílí se na jejich výběru
- zveřejňuje informace o stavu PK a výsledcích kontroly užitkovosti a výkonnosti
- navazuje a udržuje kontakty ,s tuzemskými a zahraničními organizacemi obdobného poslání a s U střední evidencí.
- propaguje přiměřenou formou a prostředky lipického koně v národním a mezinárodním kontextu
 

3. Pro plemeno lipických koní je zřízena PK, jejímž nositelem je podle zákona č. 154/2000 Sb. Svaz chovatelů lipického koně ČR. Plemenná kniha lipických koní je vedena formou počítačové databáze a je průběžně aktualizována. Plemenná kniha lipických koní je jednotná a otevřená pro další příchozí chovatele lipických koní. Jednotná PK vyjadřuje skutečnost, že v rámci plemene se zřizuje jedna PK. Otevřená PK znamená, že je přístupná pro další příchozí koně chovatelů a že do ní mohou být zapsáni za stanovených podmínek hřebci a klisny lipického koně, kteří nepochází z rodičů zapsaných do české PK, ale pochází z plemenné knihy jiné země, mají známý původ a vykazují typické znaky plemene (imigrace genů).

 

 

ZPŮSOB ČLENĚNÍ PLEMENNÉ KNIHY A REGISTRŮ

Plemenná kniha je členěna do těchto oddílů:
A) plemenná kniha hřebců
B) plemenná kniha klisen
    - HPK - hlavní plemenná kniha
    - PK - plemenná kniha
    - PPK - pomocná plemenná kniha
C) registr chovatelů
D) plemenný registr
E) připouštěcí registr
 
Vedle plemenné knihy je dále veden
a) Registr chovatelů (RCH), v něm jsou vedeni všichni chovatelé a majitelé kteří vlastní lipické koně. Je pro ně závazné dodržování Řádu PK bez ohledu na členství ve SCHLK.
b) Plemenný registr (PR), v němž je evidováno veškeré potomstvo hřebců a klisen
zapsaných v PK až do doby vlastního zápisu do plemenné knihy. V případech, že samčí nebo samičí potomstvo není zapsáno do plemenné knihy, je nadále vedeno v PR.
c) Připouštěcí registr (PřR) eviduje veškeré připouštění klisen a zapuštění hřebců, včetně provedených inseminací, případně provedených embryotransferů.
 

4. Požadavky na zápis a způsob zápisu do PK

1. Plemenní hřebci
Do PK hřebců mohou být zapsáni pouze jedinci jejichž všichni předci do V. generace byli zapsáni do plemenných knih lipického koně. Podmínkou zápisu hřebce do PK je úspěšné absolvování zkoušek výkonnosti a to drezurní úlohy pod sedlem - C2, drezurní úlohy C5 a pro spřežení a parkur spřežení C5b. Ve spřežení může absolvovat zkoušku v jednospřeží event. v dvojspřeží. Další podmínkou je dovršení 4 let věku v době konání výkonnostních zkoušek a splňování všech požadavků na standard plemene. Po odsouhlasení Radou PK může být do PK zapsán výjimečně i hřebec s menší nebo větší KVH, pokud splňuje ostatní limitující podmínky zápisu a jeho zařazení je řádně zdůvodněno. Výkonnostní zkoušky nejsou požadovány u hřebce zahraničního chovu, který již dosáhl výkonnosti srovnatelné s výkonnostními zkouškami v ČR. Toto však musí být doloženo písemným potvrzením ze země původu. Známky za typ, exteriér, výkonnost a mechaniku pohybu musí být minimálně 7 bodů. Hřebci splňující tyto požadavky obdrží výběr plemeníka. Udělení výběru hřebci přísluší výběrové komisi složené z členů jmenovaných Radou PK lipického koně.

2. Plemenné klisny
Do PK klisen mohou být zapsány pouze klisny jejichž všichni předci do V. generace byli zapsáni do plemenných knih lipického koně. Klisny jsou do PK zapisovány po úspěšném absolvování výkonnostních zkoušek. Majitel klisny si určí typ výkonnostní zkoušky - pod sedlem - úloha C2, nebo v zápřahu - úlohy C5a, C5b.

Pro zápis do HPK musí klisna absolvovat předepsané výkonnostní zkoušky. Hodnocení typu, exteriéru a mechaniky pohybu musí být nejméně 7 bodů. Hodnocení ostatních užitkových a výkonnostních znaků nesmí být nižší než 6,5 bodu.
Klisny musí splňovat stanovené parametry standardu pro KVH
Pro zápis do PK musí klisna absolvovat předepsané výkonnostní zkoušky. Hodnocení typu, exteriéru a mechaniky pohybu musí být nejméně 6 bodů. Hodnocení ostatních užitkových a výkonnostních znaků nesmí být nižší než 5,5 bodu. Klisny musí splňovat stanovené parametry standardu pro KVH
Pro zápis do PPK nemusí klisna absolvovat předepsané výkonnostní zkoušky. Hodnocení typu, exteriéru a mechaniky pohybu musí být nejméně 5 bodů. Eventuelní hodnocení ostatních užitkových a výkonnostních znaků je nižší než 6 bodů. Klisna nemusí splňovat stanovené parametry standardu pro KVH.

3. Způsob zápisu do PK
Majitel mladých koníje povinen písemně požádat nositele PK, to je SCHLK ČR o zapsání hřebce nebo klisny do PK. Lipičtí hřebci a klisny budou zapsáni do příslušného oddílu PK, pokud splní výše uvedené požadavky (1,2). Vyšší zařazení klisny v PK. Klisna, která je zapsána do nižšího oddílu PK, může být na základě zdů¬vodněné žádosti znovu předvedena komisi k přehodnocení typu a exteriéru; Případnou změnu zaznamená komise do POP.

4. Změna údajů o chovu
Všechny změny údajů o zvířeti (změna majitele, kastrace, vývoz, úhyn, po¬rážka, event. změna barvy a získané odznaky) je majitel koně povinen neprodleně hlásit na příslušném tiskopise (Hlášení změny) SCHLK ČR. Zároveň je třeba zaslat PK a POP, do těchto dokladů je změna zaznamenána a doklady jsou vráceny majiteli. Při změně majitele je povinnost nového majitele tyto doklady odeslat.
 

5. Způsob označování a identifikace plemenných zvířat

Způsob označování a identifikace lipických koní vychází z ustanovení zákona
č. 154/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky Mze ČR
č. 136/2004 Sb. k tomuto zákonu.

5.1. K označování a následné identifikaci lipických koní se používají výžehy se slovním a grafickým popisem. Označování a popis provádí osoby pověřené k registraci Radou PK, způsobem uvedeným v § 13 až 17, vyhlášky č.136/2000 Sb.
 
5.1.1. Řád výžehů
Lipičtí koně se označují na základě historické tradice systémem kmenových a rodových výžehů, které jsou uvedeny v příloze tohoto Řádu plemenné knihy. (viz. Přílohač.1 a2)
Umístění výžehů - v sedlové poloze 4 prsty za zadním okrajem lopatky a střední linie páteře.
    • Levé sedlo - kmenový výžeh otce, pod ním rodový výžeh matky.
    • Pravé sedlo - pořadové číslo hříběte po otci.
    • Levé stehno - vlastnický výžeh chovatele.
    • Označení koně vlastnickým výžehem není povinné.

5.1.2.
U všech hříbat je chovatel povinen nechat ověřit jeho původ (test DNA) autorizovanou laboratoří. Ověření původu je nezbytné provést před označením hříběte výžehy a jeho zaregistrováním v plemenném registru.
U hříbat narozených mimo území ČR musí být před jejich registrací v plemenném registru doloženo ověření původu  autorizovanou laboratoří (test DNA), poté jsou označena slovním a grafickým popisem a výžehy dle Řádu PK. Teprve na základě registrace může být vystaveno potvrzení o původu koně. Náklady na ověření původu a označení hříběte hradí majitel.
 
5.1.3.
Každý kůň obdrží při registraci do plemenné knihy identifikační číslo. Toto číslo je patnáctimístné a nemění se.
Příklad: 203 005 437600105
203 - kód země Česká republika
005 - číslo organizace, která provádí registraci (SCHLK)
437600105 - registrační číslo koně (dříve životní)
43 - kód plemene lipický kůň
76 - číslo registrační knihy
001- pořadové číslo koně v registrační knize
05 - poslední dvojčíslí roku narození
 
5.2. OVĚŘENÍ PŮVODU

5.2.1.
Ověření původu se provádí v autorizované laboratoři analýzou DNA
 
5.2.2.
Ověření původu je povinné:
- před registrací hříbat 
Náklady nese v těchto případech majitel koně.

5.2.3.
U každého zapsaného koně, popř. u koně předvedeného k zápisu, může Rada PK žádat ověření původu. V těchto případech nese náklady organizace, která je nositelem PK. V případě nepotvrzení původu nese náklady chovatel. Výsledek ověření původu je uložen u autorizované laboratoře, která testy provádí a u or-ganizace, která je nositelem PK.

5.3. POJMENOVÁNÍ KONÍ

5.3.1. Chovní hřebci
Jméno dostane hřebec při zařazení do chovu. Je složeno zejména kmene, tj. otcovské linie na 1. místě z římského čísla tzv. "kmenového čísla" označujícího pořadí hřebce v otcovské linii na 2. místě a označení "CZ" na3. místě.
Římská čísla, tj. "kmenová čísla" linií chovných hřebců jsou přidělována od I do L. Po přidělení "kmenového čísla" L, začíná číselná řada od I.
Je-li jméno kmene složeno ze dvou jmen, uvádí se druhé jméno pouze velkým písmenem.

5.3.2. Mladí hřebci
Jméno dostane hřebec po narození, nebo při označování a popisu hříběte pod matkou.
Je složeno ze jména kmene, tj. otcovské linie na 1. místě, římského čísla, tj. "kmenového čísla" otce na 2. místě, jména matky na 3. místě, pomlčky a arabského čísla, označujícího pořadové číslo narození hříběte po otci na konci.
 
5.3.3. Mladé a chovné klisny
Jméno dostane klisna po narození, nebo při označování a popisu hříběte pod matkou. Počáteční písmeno je shodné se jménem matky (rodiny). Již jednou dané jméno klisně smí být použito pouze pro její pravou sestru s označením I, II, atd., nebo po uplynutí nejméně dvou chovných generací.
Je veden seznam jmen pro nově zařazené klisny v členění podle rodin. Jména jsou tvořena v souladu s kulturně historickými aspekty vzniku a vývoje plemene.
 
5.3.4.
Z vážných šlechtitelských důvodů mohou být hřebci či klisny přejmenováni a to se souhlasem Rady PK a novým zápisem do PK.
 

6. Registrace lipických koní způsob vedení evidence, vystavování dokladů o původu

6.1. ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE
 
6.1.1.
Registrace narozeného hříběte se provádí na základě zaslané hlášenky o narození (nejpozději do 14 dnů po porodu) organizaci pověřené vedením PK. Chovatel zašle řádně vyplněnou hlášenku i v případě úhynu hříběte, zmetání nebo jalovosti klisny se zaškrtnutím příslušného políčka.

6.1.2.
Hříbě se zapíše do plemenného registru se všemi dostupnými údaji (původ, datum narození, pohlaví, chovatel). Ve stáří cca 5 - 8 měsíců se hříbě pod matkou označí výžehy (kmenové a rodové - viz Řád výžehů ŘPK), provede se slovní a grafický popis hříběte, PK mu vydá potvrzení o původu a ÚE průkaz koně. Označení a popis hříběte provádí ze zákona osoby pověřené Radou PK lipických koní.

6.1.3.
Registrace plemenných koní se provádí na základě jejich výběru do ple¬menitby.
Plemenný hřebec musí být vybrán a registrován v ústředním registru plemeníků ÚE, zápis o výběru se provede do potvrzení o původu koně. Hřebci je vydán doklad o výběru plemeníka do plemenitby a připouštěcí rejstřík k evidenci plemenitby.
Plemenná klisna se po zkouškách výkonnosti, nebo jen po zápisu bez zkoušek výkonnosti, zařadí do příslušného oddílu PK. Zápis o výběru se provede do potvrzení o původu koně.
Registrace chovatelů (majitelů) se provádí na základě vlastnictví lipického koně, včetně zahraničních chovatelů. Jakékoliv změny je chovatel povinen nahlásit vedení PK na příslušném tiskopise (Hlášení změny). V případě změny majitele zašle nový majitel s řádně vyplněnou hlášenkou i originální doklady k přepisu majitele organizaci pověřené vedením PK. V případě nenahlášení změn nenese PK odpovědnost.

6.2. DOKLADY O PŮVODU KONĚ
Doklady o původu, užitkovosti a plemenné hodnotě je oprávněna vystavovat výhradně organizace, která je pověřena vedením PK dle Zákona č. 154/2000 Sb. aje nositelem PK.
Výše uvedené doklady se vystavují na plemenné koně zapsané do PK a jejich potomstvo, kteří jsou zaregistrováni, řádně označeni a zapsáni v plemenném registru.

6.2.1.
Potvrzení o původu koně - je oficiálním dokladem o totožnosti plemenného koně. Vydává jej organizace, která je nositelem PK na základě registrace koně V PK. O vystavení potvrzení o původu může požádat výhradně majitel koně, který však může písemně zmocnit jinou právnickou nebo fyzickou osobu k převzetí tohoto oficiálního dokladu. Jedině ten je možno použít při prodeji, výstavách, svodech, likvidacích pojistných událostí, atd.

6.2.2.
Výpis z plemenné knihy - výpis vydává organizace, která je nositelem PK na koně zapsané do plemenitby jen na žádost majitele. Je oficiálním dokladem pouze v případě, kdy klisně nebo hřebci v příslušné době (do roku narození 1994) nebylo ještě vystaveno nyní platné Potvrzení o původu.
 
6.2.3.
Průkaz koně - tento průkaz vydává Ústřední evidence chovu koní na všechna narozená a označená hříbata v příslušném roce. Tímto průkazem musí být od 1. 1. 2005 povinně vybaveni všichni koně dle zákona č. 154/2000 Sb. při všech přesunech. Slouží k identifikaci koně a vedení veterinárních záznamů.

6.3. KONTROLA VEDENÍ PK
Provádí určení členové Rady PK a je ji oprávněna provádět i Česká plemenářská inspekce.


7. Orgány Plemenné knihy

1. Rada Plemenné knihy
Pro řízení PK se zřizuje tříčlenná Rada PK. Rada PK je volený orgán z řad čle¬nů SCHLK, volební období je čtyřleté. Do Rady PK jsou voleni chovatelé s odborným vzděláním a dlouholetou chovatelskou praxí. Rada mezi sebou zvolí předsedu. Rada PK stanovuje metodické a organizační postupy šlechtění populace, včetně zásad vedení a řízení PK, kontroluje jejich plnění a je oprávněna udělovat výjimky v rozsahu stanoveném řádem PK.
Rada PK má právo ze závažných důvodů pozastavit, odmítnout nebo zrušit členství v PK. K důvodům patří např. zhoršení úrovně chovu, hrubé nedostatky v evidenci, porušování řádu PK a podobně. Ze stejných důvodů je možné odmítnout i zápis koní do PK.
Rada PK řeší písemné odvolání chovatelů vůči rozhodnutí chovatelské či výběrové komise. Chovatelé se mohou na místě odvolat proti rozhodnutí chovatelské nebo výběrové komise do 1 hodiny od zveřejnění výsledků.

2. Chovatelská komise
Chovatelské komisi přísluší posuzování exteriéru a interiéru u hřebců a klisen, včetně jejich potomstva, hodnocení koní při zkouškách výkonnosti. Posuzování provádí v souladu s tímto Řádem a šlechtitelským programem vybraní členové chovatelské komise jmenovaní Radou PK.
Pro jednotlivé chovatelské akce jmenuje Rada PK většinou tříčlennou komisi. Komise volí ze svého středu předsedu. Závěrů je dosahováno zprůměrováním Hodnocení jednotlivých členů komise, eventuelně většinou hlasů. Při rovnosti Hlasů rozhoduje hlas předsedy. Z každé akce se pořizuje zápis, podepsaný členy komise.

8. Finanční řád PK

Vedení PK je účelovou činností vykonávanou ve prospěch členů PK a systematického a efektivního rozvoje plemene. Nezbytné náklady spojené s vedením PK a zajištěním technického a organizačního rozvoje PK jsou hrazeny z poplatků za vybrané úkony placených majiteli zvířat, z dotací, popřípadě ze souvisejících aktivit SCHLK a organizací pověřených výkonem jednotlivých činností, z dědictví a darů.
Výši poplatků a způsob hospodaření určuje finanční řád PK, který je nedílnou součástí Řádu PK. Finanční řád stanoví a aktualizuje Rada PK SCHLK dle finanční situace PK. Zásady finančního řádu a hospodaření PK podléhají schválení Rady PK SCHLK.
Hospodaření PK se řídí tímto Finančním řádem, který je nedílnou součástí PK lipického koně. Finanční řád (dále jen FŘ) vydává Rada PK SCHLK.

1. Účel finančního řádu
Účelem FŘ je stanovit jednotná, platná a kontrolovatelná pravidla finanční účasti členů PK na tvorbě (a užití) zdrojů nezbytných pro vedení PK.

2. Předmět finanční činnosti
Členové PK se účastní na tvorbě zdrojů formou poplatků za vymezené úkony spojené s vedením PK, jmenovitě za:
a, vstupní zápis majitele
b, zápis a označení hříběte
c, zápis klisny do PK
d, zápis hřebce (čerstvého nebo mraženého spermatu) do PK
e, potvrzení o původu koně

3. Poplatky
Sazebník poplatků za jednotlivé úkony PK navrhuje a schvaluje Rada PK SCHLK podle aktuální situace. Příjmy dle sazebníku jsou součástí rozpočtu SCHLK a dávají se na vědomí valné hromadě. Vydává, popřípadě prodlužuje ho Rada PK SCHLK, a to na období nejméně jednoho kalendářního roku a je povinna s ním seznámit všechny členy PK. Schválený sazebník pro dané období tvoří nedílnou součást FŘ.

4. Účtování poplatků
Poplatky se účtují takto:
bod a, na základě přihlášky do PK
bod b, na místě pracovníkovi provádějícímu označení hříběte
bod c, na místě pracovníkovi provádějícímu zápisy klisen
bod d, po výběru hřebce a zapsání do PK formou platby na dobírku při zaslání dokumentace
bod e, na dobírku
 
5. Plátci poplatků
Plátci poplatků jsou majitelé koní.


9. Systém kontroly Řádu PK
Kontrolu dodržování Řádu PK provádí členové Rady PK. Ze zasedání Rady PK je vyhotoven zápis. Členové Rady PK se zúčastňují chovatelských akcí lipických koní a zkoušek výkonnosti.
 

10. Platnost řádu plemenné knihy lipických koní
Tento řád PK je platný ode dne schválení Mze ČR. Veškeré úkony provedené Radou PK do data schválení tohoto Řádu PK Mze ČR jsou platné.