DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Zkušební řád

I. Chovný cíl


Teplokrevné plemeno vzniklé na podkladě starošpanělské a staroitalské krve chované více než 400 let. Chovným cílem je kůň středně mohutný, s ušlechtilými tělesnými proporcemi, obdélníkového rámce, hluboký a široký. Hlava je ušlechtilá někdy klabonosá, upomíná na španělské předky, proráží-li arabská krev, hlava je štíhlejší v nose mírně prohnutá obličejová část. Lipicán má velké výrazné živé oko. Přiměřeně dlouhý, mohutný, klenutý a vysoko nasazený krk, neznatelný kohoutek hluboký a široký hrudník s přiměřeně dlouhou lopatkou, umožňující typickou' pohybovou akci, oválné středotrupí s nepříliš dlouhou slabinou, mohutnou, širokou, dlouhou zádí, s kostnatým suchým fundamentem, výraznými suchými klouby, kratší holení, s tvrdými kopyty. Chody elastické, kadencované a prostorné s typickou vysokou akcí hrudních končetin v klusu (předrámí v horizontální poloze), kdy prostornost chodu v klusu není na úkor typické akci koní lipického plemene.

Barva: převážně bělouši, všechny ostatní barvy jsou povoleny.

 

STANDARD ZÁKLADNÍCH TĚLESNÝCH ZNAKŮ VE 4 LETECH STÁŘÍ:
Hřebci min.  ø max.
Výška v kohoutku (KVH) 152 cm 155 cm 159 cm
Obvod hrudníku (OH) 180 cm 185 cm -
Obvod holeně 20 cm 20,5 cm -
Klisny min. ø max.
Výška v kohoutku (KVH) 151 cm 154 cm 156 cm
Obvod hrudníku (OH) 180 cm 190 cm -
Obvod holeně 19,5 cm 20 cm -
II. Šlechtitelský program

 

1. Vývoj a struktura plemene


Lipicán patří mezi nejstarší kulturní plemena koní v Evropě. Jeho původ se odvozuje od starošpanělských a staroitalských koní a byl vvšlechtěn ve dvorním hřebčíně Lipica (Slovinsko), který byl založen Karlem Śtýrským v roce 1580. K rozvoji chovu koní na bázi starošpanělské krve přispělo založení hřebčína Kladruby n. Labem v roce 1579, později pak hřebčína v Kopčanech r. 1765 a samozřejmě dvorní španělské jízdárny ve Vídni v roce 1735.
Výborné morfologické, fyziologické a biologické vlastnosti lipicána byli důvodem, že se stal oblíbeným koněm šlechty, ale i drobných soukromých chovatelů. Lipicán byl ceněn chovateli hlavně pro svoji tvrdost, skromnost, živý temperament, dobrý charakter a učenlivost. Všechny tyto vlastnosti u plemene přetrvávají a je třeba je i nadále zachovat.
Při šlechtění plemene bylo použito více hřebců různého původu, avšak významných hřebců, zakladatelů klasických linií bylo pouze šest, později pak ještě dva.

Klasické linie jsou:

            MAESTOSO - zal. kladrubským hřebcem, běloušem, nar. r. 1773

            PLUTO - zal. dánským hřebcem, běloušem, nar. r. 1765

            NEAPOLITANO - zal. neapolským hřebcem, hnědákem, nar. r. 1790

            CONVERSANO - zal. neapolským hřebcem, vraníkem, nar. r. 1767

            FAVORY - zal. kladrubským hřebcem, plavákem, nar. r. 1779

            SIGLAVY - zal. originalarabským hřebcem, běloušem, nar. r. 1810

 

Později vznikly ještě dvě neklasické linie a to:

            INCITATO - zal. hřebcem španělsko-italského původu nar. r. 1802 v Mezöhegyeši

            TULIPAN - linie založená kolem r. 1850 v hřebčíně Terezovec v Chorvatsku

 

 

Zakladatelky 18 klasických lipických rodin rozdělujeme dle místa narození na rodiny vzniklé:

NA LIPICI

            Sardinia - r. 1770

            Spadiglia - r. 1770

            Argentina - r. 1750

 

V KLADRUBECH N. LABEM

            Africa - r. 1740

            Almerina - r. 1769

            Presciana - r. 1782

            Englanderia - r. 1773

            Europa - r. 1774

 

V KOPČANECH

            Stornella - r. 1784

            Famosa - r. 1773

 

PŮVODU DÁNSKÉHO

            Deflorata - r. 1767

 

V TEREZOVCI

            Rosza - r. 1840

 

PŮVODU ARABSKÉHO

            Khel il Massaid - r. 1841

            Mersucha - r. 1849

            Gidrana - r. 1841

 

V RADOVCI

            Djebrin - r. 1814

            Mercurio - r. 1826

            Theodorosta - r. 1865


Dále se v různých zdrojích uvádí zhruba 40 neklasických rodin. Tyto rodiny vznikaly většinou v letech 1890 - 1945, pak došlo k uzavření plemenné knihy lipicánů.3
2. Systémová opatření

1) Informační systém údajů obsahuje

    a. úplnou evidenci zvířat - původ, narození, vlastnictví, nákup, prodej, vyřazení

    b. reprodukce - informace o reprodukci klisen, výsledky plemenitby hřebců

    c. zkoušky výkonnosti - výsledky zkoušek výkonnosti klisen a hřebců zapisovaných do PK

    d. lineární popis - údaje lineárního popisu koní zařazených do plemenitby

    e.selekce - uskutečňuje se na základě odhadnuté plemenné hodnoty a dalších exteriérových a zdravotních odchylek

    f. připařování - v některých případech lze realizovat určitá doporučení a omezení


2) Označování a identifikace zvířat
Podrobně rozpracováno v čl. 5 Řádu PK lipických koní.

3) Evidence, registrace a ověřování původu zvířat
Podrobně rozpracováno v čl. 6 Řádu PK lipických koní.

4) Kontrola užitkovosti
Zahrnuje vlastnosti produkční - růst a vývin, reprodukční
- u hřebců procento zabřezlých klisen a narozených hříbat
- u klisen

    •    dobře plodné (4 hříbata v 5 chovných letech)

    •    velmi plodné (7 hříbat v 8 chovných letech), nebo celkem 10 narozených hříbat


5) Kontrola dědičnosti zdraví
Zjišťování dědičných vad a zvláštností - veškeré dědičné vady a zvláštnosti jsou nežádoucí.

6) Kontrola výkonnosti
Zahrnuje

    •    zkoušky výkonnosti hřebců a klisen - zkušební systém hřebců a klisen je součástí šlechtitelského programu

    •    sportovní výkonnost

Zpracování a vyhodnocení údajů je zpracováno v metodice Rady PK.


7) Popis, evidence a vyhodnocení znaků lineárntho popisu
Metodika popisu znaků lineárního popisu se skládá ze tří částí

    1. Popis barvy a odznaků

    2. Popis znaků lineárního popisu

    3. Seznam a charakteristika vad tělesné stavby

Zpracování a vyhodnocení údajů je zpracováno v metodice Rady PK


8) Realizace připařovacích plánů
V populaci lipických koní chovaných v ČR nehrozí problém příbuzenské plemenitby a to hlavně z důvodu možnosti nákupu chovného materiálu ze zahraničí. Je však třeba uplatňovat metodu korekčního připařování na základě znaků lineárního popisu.
Zpracování a vyhodnocení údajů je zpracováno v metodice Rady PK.
III. Zkušební řád

Zkoušky výkonnosti hřebců a klisen

    •    Před zapsáním hřebců a klisen do plemenné knihy, musí ti absolvovat přiměřený výcvik ukončený zkouškami                  výkonnosti

    •    Zkoušky výkonnosti lipických hřebců a klisen jsou jednodenní.

    •    V den konání zkoušek musí být lipičtí hřebci nejméně 4 letí a klisny 3,5-leté. Původ musí odpovídat požadavkům              Řádu PK.

    •    Při zkouškách výkonnosti se hodnotí: typ a pohlavní výraz, exteriér a výkonnost.

    •    Všechny znaky a užitkové vlastnosti se hodnotí čísly desetibodové stupnice s dělením na 0,5 bodu.


Projev znaku je slovně vyjádřen:
- nedostatečný 1-2 body
- podprůměrný 3-4 body
- průměrný 5-6 bodů
- nadprůměrný 7 -8 bodů
- vynikající 9-10 bodů

Preference jednotlivých znaků je určena významovým koeficientem.


TABULKA POSUZOVANÝCH ZNAKŮ A VLASTNOSTÍ:

TABULKA ZNAKŮ A VLASTNOSTÍ
 

 

A.    TYP A POHLAVNÍ VÝRAZEXTERIÉRVÝKONNOST

Typ se posuzuje vzhledem k plemenné příslušnosti na základě charakteristiky plemene stanovené chovným cílem. Přihlíží se k typové diferenciaci podmíněné pohlavním dimorfismem.

 

B.    EXTERIÉR

V rámci exteriéru se hodnotí hlava, krk, hřbet a bedra, hrudník, záď, končetiny hrudní, končetiny pánevní, celkový soulad. Končetiny jsou hodnoceny včetně kopyt. V rámci hodnocení celkového souladu je hodnocena harmonie tělesné stavby společně s ušlechtilostí včetně rámce při respektování chovného cíle.

 

C.    VÝKONNOST

Pro posouzení přiježděnosti absolvují koně předepsanou drezurní úlohu ¬zkouška pod sedlem obdélník 20 x 40 m. Drezurní úloha C2. Pro zkoušku v zápřeži ovladatelnost spřežení - drezurní úloha C5a a následně parkur C5b na vymezené ploše 100 x 40 m. Každý kůň ve spřežení je hodnocen samostatně jednou známkou za drezurní úlohu a jednou známkou za parkur.
Mechanika pohybu je posuzována komisí v průběhu celé zkoušky. Je hodnocen takt, prostornost, pružnost, akce a kadence a způsob předvedení končetin ve všech chodech.
Výcvik a připravenost - je hodnocena v průběhu zkoušek příslušnou komisí.
Výcvik a připravenost hodnotí příslušná komise v průběhu celých zkoušek podle projevu koně, stanoví známku za temperament, charakter a pracovní ochotu, hodnotí se poslušnost koně, klidné a plynulé zabírání v rozjezdech drezurní úlohy a styl tahu.

 


DREZURNÍ ÚLOHA - PŘIJEŽDĚNOST - C2


Číslo úlohy a označení
Cvik
1. A Vjezd krokem
2. X Stát, pozdrav, krokem vchod
3. C Na pravou ruku, pracovní klus lehký, 1x kolem
4. MXK Po diagonále změnit směr
5. A Velký kruh 1x kolem
6. A Na kruhu pracovní cval, 1x kolem
7. A Přímo vpřed, na dlouhé stěně několik kroků ruch prodloužit
8. C Pracovní klus lehký
9. HXF Po diagonále změnit směr, ruch prodloužit
10. F Pracovní klus lehký
11. A Velký kruh, 1x kolem
12. A Na kruhu pracovní cval, 1x kolem
13. A Přímo vpřed, na dlouhé stěně několik kroků ruch prodloužit
14. C Pracovní klus lehký
15. MF Na dlouhé stěně naznačit prodloužení
16. A Krok
17. KXM Prodloužený krok na diagonále na volné otěži
18. MC Sřední krok
19. C Pracovní klus lehký
20. A Ze středu
21. X Stát, pozdrav, odchod krokem na volné otěži
22. C Odchod z obdélníku


 

DREZURNÍ ÚLOHA PRO SPŘEŽENÍ - C5


Číslo úlohy a označení
Cvik Kritéria
1. A Vjezd v pracovním klusu Vedení na přímé čáře. Zastavení na pomůckách
X Stát, pozdrav Klid
2. XGCM Pracovní klus Přechod, kmih, pravidelnost
3. MXK Klus prodloužit Přechod, prostornost
KAF Pracovní klus Pravidelnost
4. FXH Klus prodloužit Přechod, prostornost
HCM Pracovní klus Pravidelnost
5. MXK Krok Přechod, pravidelnost, kmih
6. KAF Pracovní klus Shromáždění, pravidelnost
7. FXH Krok Přechod, pravidelnost, kmih
8. CMBFAD Pracovní klus Pravidelnost, kmih
9. D Kruh vpravo Ø 20 m, pak ihned vlevo Ø 20 m Postavení, rytmus
DX Pracovní klus
10. X Stát, nehybnost 10s Nehybnost, poslušnost na pomůcky
  Pracovním klusem vchod Pravidelnost, Přímost
11. G Stát, pozdrav. Opuštění obdélníku krokem v A


OVLADATELNOST SPŘEŽENÍ - C5 - PARKUR SPŘEŽENÍ - c5b
Přímo na ploše drezurního obdélníku (10 x 40 m) je vytyčeno 8 průjezdů o šíři branek asi 10 cm. Šíře rohové ulice je 5 až 6 m (viz obrázek).
 
PARKUR SPŘEŽENÍ - C5B