Plemenitba

 

Podmínky pro zařazení plemenného hřebce do chovu:

Zákon 154/2000 Sb., hlava 3
Odst.
 
1) K plemenitbě mohou chovatelé používat pouze plemeníky registrované ve speciální evidenci plemeníků (dále jen „státní registr plemeníků“), nebo jejich sperma za podmínek stanovených zákonem. Státní registr plemeníků vede osoba pověřená vedením ústřední evidence způsobem, stanoveným ve vyhlášce.
2) plemeník je registrován ve státním registru na základě žádosti vlastníka a ta musí být doložena:
 
a) U plemeníků tuzemského chovu:
1. dokladem o výběru plemeníka do plemenitby (§8). (Tzn. komisionelní hodnocení včetně lineárního popisu provedené komisí)
2. Dokladem o zápisu do plemenné knihy, nebo chovného registru s výjimkou málopočetných nebo dovezených plemen (§9 odst.4) (Tzn. zápis o rozhodnutí Rady příslušné PK, málopočetné nebo dovezené plemeno je plemeno pro které není vedena v ČR PK)
3. Osvědčením o ověření původu nebo o genetickém typu (§12)
4. Potvrzením o původu (§11)
 
b) U plemeníků dovezených ze zahraničí nebo u dovezených inseminačních dávek:
1. Potvrzením o původu vydaným zahraniční chovatelskou organizací (u inseminačních dávek jeho kopií ověřenou touto organizací)
2. Osvědčením o genetickém typu
3. Dokladem o zápisu plemeníka do plemenné knihy nebo chovného registru v ČR s výjimkou málopočetných plemen (§9 odst.4)
 
Toto jsou základní věci které musí splnit budoucí plemeník. Specifické podmínky pro zařazení hřebců a klisen do jednotlivých PK upravují příslušné Řády PK.