Registrace a označování koní

 
OZNAČOVÁNÍ, REGISTRACE A EVIDENCE KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ S KOŇMI

(§ 22 a § 23 zákona č.154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláška č. 136/2004 Sb.)

Výše uvedené paragrafy stanovují všem chovatelům povinnost zajistit individuální označování koní, oslů a jejich kříženců, evidovat u pověřené osoby všechna svá hospodářství, vést záznamy o plemeni, přemísťování a změnách a uchovávat je nejméně po dobu tří let. Dále stanovují povinnost předávat ÚE údaje týkající se narození, původu, druhu, pohlaví, identifikačních čísel, počtu a změn a další údaje potřebné z hlediska plemenitby. Nařizují též doplňování a změny záznamů v průkazu koně a zajistit, aby koně byli tímto dokladem doprovázeni.

Koně se označují jedním z níže uvedených způsobů:
slovním a grafickým popisem se stanovením genetického typu
slovním a grafickým popisem a výžehem Osli a jejich kříženci s koňmi se označují slovním a grafickým popisem.

Označování koní, oslů a jejich kříženců a jejich registraci v registračních knihách zajišťují: jednotlivá UCHS (PK starokladrubského koně, PK lipického koně, PK Shagya-araba, PK arabských plnokrevných koní , Jockey Club - anglické plnokrevníky, Česká klusácká asociace - klusáky). Angličtí plnokrevníci a klusáci se do registrační knihy koní nezapisují.

Společnost Equiservis Konzulent s.r.o., jejímiž členy jsou inspektoři chovu koní, kteří zodpovídají za celou jim přidělenou oblast (středočeskou, jihočeskou, atd.) a jimi pověřené osoby, které splňují odborné předpoklady pro výkon této činnosti. Tato společnost zajišťuje označování a registraci pro ostatní, výše nejmenovaná plemena, pro která se vede v ČR plemenná kniha, dále koní, kteří nepřísluší do žádné plemenné knihy (bezpůvodoví jedinci, kříženci), americká a málopočetná plemena, osly a jejich křížence s koňmi.

Pokud časem dojde na koni (oslu, jejich kříženci) ke změnám, které neodpovídají jeho slovnímu a grafickému popisu, zajistí majitel opravu u výše zmíněných pracovníků. Změna slovního a grafického popisu se zaznamenává do "Hlášení o registraci koně narozeného v ČR" , a toto hlášení se zasílá do 7 dnů ode dne opravy na adresu ÚE.

 

OZNAČOVÁNÍ A REGISTRACE KONÍ ZAPSANÝCH V ČR VEDENÝCH PLEMENNÝCH KNIHÁCH (DOLOŽEN PL)

Tito koně se označují podle jednotlivých řádů PK. Jejich registrace v registrační knize a v ÚE se provádí po doložení PL a pokud je to nutné, také osvědčením o ověření správnosti původu koně. To je požadováno v případě, že je hříbě narozeno z inseminace a embryotransferu. Ověření správnosti původu může být nařízeno i v případech, kdy neodpovídá délka březosti, případně klisna byla připuštěna brzy po sobě dvěma různými hřebci nebo hříbě nebylo označeno pod matkou.

Po narození hříběte, s výjimkou anglických plnokrevníků a klusáků, zašle majitel do 14 dnů ode dne narození modrý průpis PL osobě, která provádí pro plemennou knihu označování a registraci koní, a ta na jeho základě hříbě zapíše do registrační knihy koní a ve stanovené době (do 8 měsíců po narození a pod matkou), přijede hříbě označit způsobem, který předepisuje řád PK pro příslušné plemeno. Údaje o registraci, včetně slovního a grafického popisu, zaznamená do zeleného PL a svým podpisem potvrdí jejich platnost. Majitel koně vyplní předepsané údaje na druhé straně PL, zkontroluje správnost vyplnění celého PL a podepíše jej. Poté je PL (spolu s osvědčením o ověření správnosti původu, pokud je nutné), prostřednictvím osoby provádějící označování, zaslán na ÚE k vystavení potvrzení o původu (POP) a průkazu koně.

Po narození hříběte anglického plnokrevníka zašle jeho majitel do 21 dnů po narození třetí připouštěcí lístek na plemennou knihu (Jockey Club). Plemenná kniha ho vybaví identifikační kartou hříběte a majitel si do ní zajistí zaznamenání slovního a grafického popisu. Vyplněnou identifikační kartu, spolu s odebranými vzorky k ověření původu pak majitel zasílá do imunogenetické laboratoře, která zaznamená do karty laboratorní číslo testu a zašle kartu organizaci, která vede plemennou knihu. Po doručení žádosti chovatele o kontrolu totožnosti koně pak plemenná kniha do 2 měsíců tuto kontrolu provede a do 14 dnů po provedené kontrole vydá chovateli průkaz koně.

Po narození klusáka zašle jeho majitel do 21 dnů po narození třetí připouštěcí lístek na plemennou knihu (Česká klusácká asociace). Plemenná kniha ho vybaví identifikační kartou, do které si majitel u veterinárního lékaře zajistí zaznamenání slovního a grafického popisu. Majitel zašle identifikační kartu zpět na plemennou knihu a ta zajistí ověření původu. Po doručení žádosti chovatele o kontrolu totožnosti koně pak plemenná kniha do 2 měsíců tuto kontrolu provede a do 14 dnů po provedené kontrole vydá chovateli průkaz koně.

Pokud z jakéhokoliv důvodu není hříbě označeno tak, jak vyžaduje řád PK, i když další podmínky zápisu do PK splňuje, není mu vystaveno potvrzení o původu, obdrží pouze průkaz koně s uvedením typu a původu. V každém případě však musí být označeno jedním z předepsaných způsobů a zapsáno do registrační knihy koní. Hlavně se jedná o případy, kdy majitel odmítá označení koně ožehem, ale přistoupí na druhý způsob, který však neodpovídá řádu PK.

Formulář pro registraci koně a formulář hlášení změny o trvalém dovozu koně naleznete v části "Ke stažení".